pondělí, 02 září 2019 12:43

Vrabcová Dana: Podobnosti a rozdíly mezi systemickou rodinnou terapií a facilitativní rodinnou mediací I.

Napsal(a)

Úvod

Na počátku práce na tomto textu byly opakující se otázky mých klientů a nezřídka také kolegů z pomáhajících profesí, která zněla asi takto: „Nabízíte službu mediace a psychoterapie, jaký je mezi nimi rozdíl a v čem se potkávají?“

Mediaci se věnuji od roku 2008 jako rodinná mediátorka a také jako lektorka výcviků mediátorů. Během této praxe jsem si čím dál více uvědomovala, že mnoho klientů, kteří řeší nelehké vztahové potíže, potřebují další podporu, že mediace někdy prostě nestačí. Proto se od roku 2016 věnuji také odborné psychoterapii. Právě kombinace těchto dvou služeb (metod) mne přivedla k hledání odpovědi na výše uvedenou otázku.

Ihned na počátku tohoto textu bych ráda upozornila, že nabízí pouze mou osobní reflexi, která vychází z mé praxe. Opírám se o teoretickou základnu a své poznatky konfrontuji s odbornou obcí, nicméně v hledání odpovědi se významně zrcadlí má osobní zkušenost.

Pokud má čtenář nyní v hlavě otázku, proč porovnání právě systemické rodinné terapie a facilitativní rodinné mediace, odpovídám, že z pestré nabídky terapeutických škol jsem si pro své vzdělávání vybrala systemický terapeutický směr a v rámci uchopení a provozování mediace je mi nejbližší facilitativní rodinná mediace. Profesionálové využívající jiné přístupy terapii a poradenství, kterých více než 400 (Procházka, Norcross, 1999) či kolegové poskytující mediaci mohou mít jiný pohled, a to je v pořádku. Cílem textu není hledání jednoho objektivního názoru, což dle konstruktivismu není ani možné (zde se již opírám o systemický pohled), cílem je reflexe dosavadních zkušeností z mé mediátorské a terapeutické praxe. Plynutím času a nabíráním dalších zkušeností se v budoucnu tato reflexe mého současného poznání promění. Věřím však, že výsledek hledání odpovědi na výše uvedenou otázku a jeho představení v tomto textu může být přínosem kolegům z pomáhajících profesí, kteří mohou zprostředkovat srozumitelnou formou obsah klientům, kterým má být naše práce užitečná.

 

Systemická rodinná terapie a facilitativní rodinná mediace

 

Systemická terapie

Sdělit jednoduše, co je systemická terapie, je nesnadný úkol. Pokud hovoříme o metodě, musíme se nutně dostat k filosofii systemického uvažování. Pak se dostáváme hlouběji, k historii, významným osobnostem, jež dnešní systemiku ovlivnily, ke klíčovým pojmům jako je sociální konstruktivismus apod. To by však přesáhlo možnosti vymezeného prostoru pro tento text. Pokusím se tedy níže přiblížit pohled systemického terapeuta na terapeutickou práci s klientem.

Systemická terapie vidí člověka ne jako objekt, jehož formují vlivy prostředí, ale jako jedince, který je sám určitým druhem konstrukce. Člověk je tím, koho si představují druzí a on sám (Schlippe, Schweitzer, 2006).

Systemická terapie (i mediace) má za to, že „objektivní realitu“ nelze objektivně poznat. Naše jednání neodráží skutečnost, je jen její interpretací (Zatloukal, 2007). K nedorozumění a nepochopení mezi lidmi dochází ve chvíli, kdy lidé diskutují o tom, která z interpretací je ta správná Nelze označit žádnou z interpretací jako lepší, správnější. Všechny jsou stejně „skutečné“ (Andersen, 1991). Systemický přístup vidí v každé rodině potenciál ke změně své životní situace. Jazyk a komunikace hrají zásadní roli. Jazykem klienti v rámci terapie pozorují a utvářejí své vztahové světy.

V jazyce je zkušenostem lidí přidělován význam, ten je vztažen k jejich sociálnímu světu. Konstrukce sociální reality mají podobu příběhu. Toto konstruování probíhá v rámci komunikace. Dochází ke generování různých významů. Systemický přístup jde cestou změny těchto významů.

Systemická terapie zahrnuje specifické přístupy - narativní terapii a terapii orientovanou na řešení. Narativní terapie je založena na převyprávění životních příběhů. Příběhy (narativy) utvářejí, neboli konstruují, lidskou zkušenost a zahrnují minulost, současnost i budoucnost. Proto terapie vycházející z těchto předpokladů může zpochybnit nebo dekonstruovat určitá přesvědčení o sobě a nacházet jiný příběh s novým nahlížením sebe sama (Gjuričová, Kubička, 2003).

Terapie orientovaná na řešení vychází z předpokladu, že člověk při setkání s odborníkem se vydává na cestu k řešení svého problému, a proto je třeba se od počátku pomocí „jazykových her“ napojit na cestu podněcující řešení, bez vztahu k problému a jeho příčinám (Strnad, 2010).

Systemická rodinná terapie pomáhá celé rodině zvládnout obtíže. V rámci terapie pracuje rodina jako celek, terapeut si všímá vzájemných interakcí jednotlivých členů a jak se navzájem klienti ovlivňují. Konzultace trvají obvykle hodinu či hodinu a půl. Na prvním setkání se terapeut s rodinou seznámí a představí rodině, jak budou setkání vypadat. Společně si terapeut se všemi ujasní, co od terapie každý očekává, co by chtěl kdo konkrétně vyřešit, tedy zformulují zakázku, na níž bude terapeut s rodinou společně pracovat.

Systemická terapie nabízí klientům také spolupráci s reflektujícím týmem. Znamená to, že terapii jsou přítomni další 2-4 terapeuti.   Terapeut využívá tým ve chvílích, kdy má pocit, že je vhodné spolupráci terapeut - rodina oživit jinými pohledy na to, o čem v terapii mluví, dalšími nápady a o zkušenosti členů týmu.

 

Facilitativní mediace

Mediace vychází z reality, kterou vnímají a popisují účastníci mediace. Mediace se na konflikt dívá ze dvou stran z negativní i pozitivní. Jaký dopad konflikt do života zúčastněných bude mít, záleží na přístupu každého z nich ke konfliktu. Ať už se spor týká čehokoli a míra zavinění účastníků na vzniku sporu je jakkoli velká, setrvávat pasivně ve sporu znamená prožívat frustraci, posilovat a nechat bujet všechny škodlivé průvodní efekty konfliktu. Jedinou efektivní cestou k zastavení a vyřešení konfliktu je včas je začít řešit. Konflikt je určitý způsob interakce lidí a pouze interakcí je řešitelný. Interakce probíhá jen při vzájemné komunikaci.

Facilitativní mediace je zaměřena na zajištění dialogu mezi účastníky mediace a zprostředkování jejich vzájemného pochopení. Facilitativní mediátor se opírá o jasnou strukturu procesu a vede jednání tak, že podporuje účastníky v opuštění svých výchozích pozic, s nimiž do mediace vchází a pomáhá jim uvědomit si své zájmy a zájmy druhé strany.

Podstatou práce facilitativního mediátora je jakési „tlumočení“ mezi stranami. Jde o využívání komunikačních technik tak, aby se strany slyšely a porozuměly si.

Mediátor podporuje obě strany v hledání alternativ řešení a výběr takového, které vyhovuje zájmům všech zainteresovaných. Zásadou je, že mediátor účastníkům nedává rady, nepředkládá svoje řešení a ani nijak neposuzuje názory účastníků. Výsledkem facilitativní mediace je vzájemně přijatelná dohoda.

Po celou dobu mediace mediátor věcně nerozhoduje a k věcné podstatě sporu se ani nijak nevyjadřuje. Facilitativní mediátor je zodpovědný za proces mediace a volené postupy, klienti jsou zodpovědní za její obsah a výsledek. V mediaci se setkávají lidé, kteří už většinou řešili svůj spor sami mezi sebou, někdy i dalšími způsoby a nepodařilo se jim to. Mediaci si volí proto, aby i nadále měli možnost svůj konflikt vyřešit sami, zůstávají aktivní, uvědomují si svoji zodpovědnost za nastalou situaci a věří, že jsou schopni najít společně řešení.

Mediace v rodinných konfliktech je jednou z nejrozšířenějších oblastí využívání mediace. Rodinná mediace je vnímána jako prostředek ke stabilizaci vztahů a poměrů členů rodiny. V praxi se nejčastěji rodinní mediátoři setkávají s rodiči, kteří zažívají konflikty v souvislosti se svými partnerskými a rodičovskými rolemi, rozpadá se jim rodina a řeší spory o to, jak zajisti budoucnost pro sebe a svoje děti.

Facilitativní mediace má jasně daný proces, rozdělený do fází. Jedno setkání trvá 3 hodiny. Aby rodiče mohli dojít k dohodě, je nutné, aby je mediátor provedl postupně všemi fázemi. Pokud by nějakou vynechal, nebo podcenil, nebude mediace účinná.

V první fázi vysvětlí mediátor účastníkům, co mediace je a popíše svoji roli.  Účelem je zahájení mediace, vytvoření bezpečné, pozitivní atmosféry k jednání. V úvodu mediace tedy mediátor představí, jak bude mediace probíhat a co bude jako mediátor dělat. Po té se mediátor domluví s rodiči na pravidlech, která během mediace budou dodržovat. Následně vyzve klienty, aby popsali, co je k mediaci přivedlo.

Ve druhé fázi mediátor naslouchá oběma rodičům. Smyslem této fáze je umožnit rodičům popsat, jak každý situaci vidí a najít co každý z nich potřebuje a kde se jejich potřeby potkávají.

Mediátor střídavě naslouchá klientům a dává jim prostor k vyjádření všeho, co mají se situací, která je k mediaci přivedla spojeno. Mediátor se snaží pomocí otevřených otázek a dalších technik aktivního naslouchání, co nejvíce porozumět tomu, co účastníci vidí rozdílně a v čem se shodují. Mediátor stranám umožňuje říci vše, co potřebují, pomáhá vyslechnout názor druhého a pochopit jej.  Rodiče se tak mohou změnit své původní nastavení protivníka v nastavení spolupracujícího partnera. V závěru této fáze mediátor pojmenuje jednotlivé body jednání, ověří si, že oba rodiče s nimi souhlasí a zaznamená je na flipchartový papír. Komunikace je vedena mediátorem, v podstatě nedovolí rodičům, aby mluvili k sobě. Funguje mezi nimi jako tlumočník. Jednak tím pomůže klientům uvolnit své emoce. Druhak jim zprostředkuje informace tak, aby byly oběma srozumitelné, aby se vzájemné pochopili.

V dalších fázích mediace už mediátora naopak podporuje přímou komunikaci mezi rodiči. Je to dáno tím, že už si vysvětlili své postoje a začali spolupracovat a přemýšlet o budoucnosti, nikoli se vracet do minulosti.  Mediátor se podporuje a popřípadě usměrňuje diskuzi rodičů. Jeho úkolem je držet strukturu jednání a podporovat rodiče, aby hledali nejvhodnější řešení k jednotlivým bodům jednání.

Velkou úlevou pro účastníky a prvním úspěchem je odpoutání se od problému - jeho pojmenování, vizualizace a společné řešení. Rodiče uvidí problém před sebou, už není součástí jich samotných nebo toho druhého, ale je na stole nebo na flipu a je možné na něj pohlížet z různých úhlů a zamýšlet se nad ním bez emocí. Klienti se stávají aktivními v řešení situace, která je k mediaci přivedla a vezmou na sebe zodpovědnost za řešení situace společně se svým protějškem. Mediátor podporuje rodiče, aby vymysleli všechna možná řešení. Mediátor všechny návrhy zaznamenává. Mediátor rodiče podporuje v tom, aby našli co největší počet řešení. Účastníci pak postupně za podpory mediátora probírají jednotlivé návrhy a zvažují jejich užitečnost a vhodnost pro jejich situaci. Následně vede mediátor rodiče k podrobnému rozpracování vybraného řešení do konkrétních kroků. Snahou je popsat podrobně cestu, která povede rodiče k realizaci jimi zvoleného řešení.

V závěru mediace rodiče nadiktují, nebo za podpory mediátora zformulují mediační dohodu. Dohoda je velmi detailní, aby bylo jasné co, kdo, kdy, a jak udělá. Mírou toho nakolik je dohoda detailní, určují rodiče. Oni se o mediační dohodu budou opírat a jednat podle ní, takže jí musí oba rozumět stejně.

 

Role systemického rodinného psychoterapeuta

Systemický terapeut se snaží pochopit klienty. Terapeut je nedirektivní průvodce, ukazuje cestu změny. Záleží na klientech, jestli a kam až po ní půjdou. Terapeut nevyjadřuje své osobních soudy, je zdrženlivý v udělování rad, zároveň je otevřený pohledům a názorům, se kterými se neztotožňuje.

Vede s klienty dialog, pomocí užitečných a hlavně zvídavých otázek se snaží o pochopení klientů, proč se věci dějí tak, jak se dějí, aniž by hodnotil. Klienti si odpověďmi na terapeutovi otázky najdou to, co potřebují. Terapeut se nestaví se do role experta na život klientů. Nepouští se do minulosti a neřeší traumata z dětství. S negativním prožíváním klientů systemická terapie pracuje tak, že provází klienty rozumovým zpracováním situace a změnou klientova vnímání situace.

Pokud klienti do minulosti potřebují nahlížet, terapeut v ní společně s klienty hledá zdroje, které by pomohly situaci klientům zvládnout svými vlastními silami a uvidět důvody k pozitivním změnám. Konstruktivními zvídavými otázkami doprovází terapeut klienty k jinému způsobu uvažování nad skutečností. Klienti pak mají šanci vidět nově a získají nápady na nové možnosti. V rodinné terapii terapeut pracuje se souvislostmi, otázkami vede klienty k vyladění vzájemného vnímání, podporuje empatii a komunikaci mezi nimi, všichni se věnují nalezeným společným tématům a významům, které pro každého z klientů mají.

 

Role rodinného facilitativního mediátora

Mediátor je tlumočníkem a průvodcem procesem mediace. Svoje postoje a názory do mediace nepřináší, nijak je neprojevuje. Mediátor je nedirektivní a vlídný vůči klientům, ale pevně drží proces a vede klienty po jeho cestě. Obecně můžeme říci, že mediátor je profesionál školený na efektivní vyjednávání s případnou specializací v oblasti projednávaného tématu. Všechny dovednosti využívá k usnadnění komunikace mezi účastníky mediace a k efektivnímu vedení a strukturování mediačního procesu. Pro uchování své neutrality nesmí být mediátor ve sporu nikterak zájmově nebo mocensky angažován, není obhájcem ani poradcem zúčastněných stran, nerozhoduje o jejich případné vině či nevině. Mediátor podporuje oba účastníky, aby nalezli konstruktivní a přijatelné řešení. Pokud má být mediátor klientům prospěšný, musí zachovávat svou nestrannost, zvládnout proces mediace, využívat mediační dovednosti a techniky k podpoře klientů v efektivním jednání. Vede proces tak, aby umožnil účastníkům dospět ke vzájemně přijatelnému výsledku mediace. Zásadní je však mediátorův lidský přístup, opravdovost, empatie vůči oběma klientům a sdílení vztahu s oběma rodiči.

 

V čem se přibližují role terapeuta a mediátora

Když jsem se zamýšlela nad rolí mediátora a terapeuta, zjistila jsem, že v mnohém jsou si blízké. Terapeut i mediátor jsou v procesu aktivní. Rodinný terapeut musí vystupovat aktivně. To znamená, že se musí sám do terapie zapojovat, volit nástroje spolupráce s klienty, nestačí „jen“ naslouchat. Terapeuta práce musí bavit, pokud se bude nudit on, bude práce nezajímavá i pro klienty. Mediátor je také aktivní, jeho největší aktivita směřuje k udržení procesu a k jeho“posouvání“. Klienti naplňují, stejně jako v terapii obsah, ovšem nástroje volí a ovlivňuje mediátor.

Terapeut ani mediátor nesmí zapomínat vtahovat a zapojovat vyváženě všechny účastníky do terapie či mediace. Terapeut a mediátor vytvářejí a poskytují dostatek prostoru k vyjádření všem účastníkům a to způsobem pro ně typickým, tak „jak to klienti mají“. Terapeut i mediátor facilitují celé setkání, tak aby se všichni zúčastnění cítili jako rovnocenní partneři v diskusi.

Bezpečí je jednou ze základních hodnot, s nimiž mediátor i terapeut velmi citlivě nakládají. Bezpečí potřebují klienti a také terapeut či mediátor. V terapii i mediaci je důležité, aby se všichni cítili v bezpečí a byli připraveni na práci. Pro hladký průběh terapie i mediace je nezbytné, aby se klienti uvolnili. Terapeut a mediátor jsou také jen lidmi, než začnou pracovat s klienty je nutné, aby se oprostili od „svého světa“ a do práce s klientem vstoupili s čistou hlavou. Mediátorovi i terapeutovi pomáhá v zahájení práce s klienty vymezení své role a popis průběhu setkání.

Dobrovolná účast klientů na mediaci i terapii a motivace změnit stávající stav je dalším nezbytným předpokladem úspěchu terapie i mediace. Z praxe vím, že k první mediaci i terapii často přicházejí klienti, kteří by sami od sebe nepřišli. Různé důvody je však „přinutili“ k účasti. Jak s takovou situací nakládá terapeut a jak mediátor je téma, které si zaslouží větší prostor, než tento text umožňuje.    

Další společný rys mediace a terapie spatřuji v důvěrnosti obou procesů. Informace sdělené klienty během mediace či terapie zůstanou v místnosti. Mediátor i terapeut se zavazuje před zahájením spolupráce s klienty k mlčenlivosti. Informace z mediace, průběh mediace a chování klientů během mediace, nesděluje mediátor třetím subjektům. Mlčenlivost mediátora je zásadní pro sdílení informací mezi klienty, které jsou podstatné pro nalezení řešení přijatelného pro rodiče. Porušení důvěrnosti ze strany mediátora může vést ve svém důsledku ke zmaření celého mediačního procesu a k ukončení mediace. Pro klienty je mlčenlivost mediátora zárukou toho, že mohou projít mediací podle svých možností a potřeb, zcela otevřeně a s důvěrou, že budou informace, které sdělí uchráněny před následným zneužitím. Obdobně platí pro vztah klientů s terapeutem, že zachování mlčenlivosti terapeuta je podmínkou důvěry klientů v terapii.

Neutralita mediátora a terapeuta je dalším společným principem mediace a terapie. Mediátor i terapeut přijímá všechna rozhodnutí klientů, nedává přednost svým názorům před postoji klientů, nezaujímá pozici experta a nenabízí svá vlastní řešení. Svými zásahy současně narušuje terapeut, stejně jako mediátor, zaběhlá schémata komunikace mezi klienty, podporuje je, aby ke změně dospěli sami.

Milánská škola neutralitu vnímala jako postoj terapeuta, kdy nestraní ani jednomu členu rodiny. Nikdo z rodiny nemá během terapie pocit, že by byl terapeut na jeho straně. Milánští vnímali terapeutovu neutralitu jako zvědavost. Terapeut je zvědavý na názory všech, tím je zajištěna jeho nestrannost.

V rodinné terapii je klientem celá rodina. Jestliže má být terapeut klientovi - rodině - prospěšný, je na straně celé rodiny. Terapeut se postupně během terapie připojuje k jednotlivým členům rodiny a vytváří s nimi koalice. To jeho neutralitu neporuší, protože se postupně připojuje ke všem článkům systému a tím nikomu nestraní. Podstatou neutrality v terapii je uvědomit si svoje pocity, své předsudky a nevystupovat vůči klientům v nadřazené pozici. (Jones, 1996)

Jako důležité chci podtrhnout, že na rozdíl od terapeuta nestrannost mediátor velmi striktně projevuje tak, že neupřednostňuje nikoho z klientů po celou dobu mediace. Mediátor předává všem klientům stejné informace, žádnou z informací sdělovaných účastníky neakcentuje jako významnější než informace dalších účastníků. V průběhu celé mediace mediátor žádnému z klientů nevyjadřuje sympatie či nesympatie, vnímá osobnostní odlišnosti účastníků a pracuje s nimi tak, aby vyvážil jejich pozice. Neutralitu v komunikaci verbální i neverbální vůči účastníkům během celého procesu mediace projevuje tak, že jeho chování vnímají klienti v každém okamžiku jako vyvážené vůči nim všem a podporující je všechny. Nestrannost mediátor zajišťuje také svým nehodnotícím přístupem k názorům klientů. Znamená to, že nehodnotí, který názor je správnější nebo kdo z klientů předkládá lepší argumenty či zda řešení jednoho je vhodnější než řešení druhého.

Nezaujatost mediátor prokazuje tím, že mediuje kauzy, v nichž není nijak zainteresován na předmětu a výsledku sporu. Pro nezaujatý postoj mediátora je důležité, aby neměl vůči žádnému z účastníků jinou roli (stejně jako je tomu u terapeuta) - např. nebyl jeho příbuzným, známým, advokátem, terapeutem, sociálním pracovníkem, lékařem apod.

Je přirozené, že se lidé při setkání s problémem snaží o jeho řešení a nabízí své názory. Mediátor však, právě z důvodu neutrality, klientům nápady a řešení nepředkládá. Tady vidím rozdílný přístup v práci terapeuta mediátora. Terapeut dělá také vše proto, aby jeho názor neovlivňoval klienty, ovšem nastanou situace, kdy klientů může návrhy nabízet. Mediátor však zásadně návrhy nepřináší. Odpovědnost za obsahovou náplň diskuse v průběhu mediace, za návrhy, které během mediace budou zvažovány a obsah výsledné dohody nesou účastníci. Mediátor je zodpovědný za to, jak mediace probíhá a jakým způsobem bude řešení sporu zajištěno, účastníci jsou zodpovědní za obsah mediace a obsah jejího výsledku.

Terapeut i mediátor bez ohledu na své vlastní zkušenosti a postoje přistupuje ke sporu klientů jako k jedinečnému jevu vzniklému za jedinečných okolností. Stejně jako terapeut i mediátor je zvědavý a snaží se porozumět názorům klientů na to, jak se spor vyvíjel a co zažívali. Neutralita tedy v podání mediátora i terapeuta neznamená chlad, nedostatek empatie nebo odstup od rodiny, ale právě výše zmiňovanou zvědavost.

 

Kdy je vhodná mediace a kdy terapie?

Rodinná terapie může řešit např. duševní či tělesné onemocnění jednoho z členů rodiny a obtíže spojené s životem s nemocněním člena rodiny, poruchy chování u dětí, odcizení, napětí a nedorozumění ve vztazích.

Rodinou mediaci lze využít k řešení jakýchkoli druhů rodinných konfliktů. Zároveň je zřejmé, že mediace není všelékem a není možné ji použít v mnoha situacích. Základním předpokladem je, že se klienti řešící spor domluví na a mediace se zúčastní. Mediace není možná, pokud účastníci nejsou schopni participovat na jednání z důvodů akutního stavu závislosti nebo z důvodu omezení jejich mentálního či psychického stavu.

Rodinnou terapii i mediaci lze využít v případech, kdy chce rodina předejít větším komplikacím, protože její členové řeší neshody a dochází mezi nimi k nedorozuměním. V těchto případech je důležité, aby se klienti domluvili na tom, který postup by jim více vyhovoval a vybrali si společně i konkrétního mediátora či terapeuta.

 

Závěr

Píši závěr a přemýšlím nad tím, co se mi ozřejmilo díky práci na tomto textu. Největšími učiteli mi byli, jsou a budou moji klienti. Je nepochybné, že lidské bytosti mají pozoruhodnou schopnost vyřešit své problémy, pokud k tomu mají čas a prostor. Pomáhající profesionálové mají být lidem v tíživých životních situacích oporou. K tomu je nezbytná mj. správná indikace služby (metody).  S tím souvisí nezbytnost profesionála vědět, kdo jsem a co právě s klientem dělám. Pokud klient potřebuje psychoterapii, poskytuji výhradně psychoterapii a držím se zásad, procesu, role terapeutické. V případě mediace taktéž. Držím se zásad spojených s mediací, respektuji pevný proces, držím se striktně role mediátora. Každodenní praxe potvrzuje, že obě profese – mediátorská a psychoterapeutická, mají své pevné místo v sociálních službách. Jak text ukázal mediátor a terapeut nejsou experti na to, co klienti řeší, jsou jejich partnery a průvodci na cestě k hledání změn a řešení vhodných pro rodinu. Pozice expertů náleží klientům. Jedině klienti jsou odborníky na to, kde a jak objevit ty pravé zdroje k překonání toho, co je trápí. Terapeut i mediátor mají nástroje k tomu, aby klientům byli oporou při vykročení do světa změny a vhodných řešení.

Díky tomuto textu jsem si uvědomila, kolik detailů určuje přístup terapeuta a mediátora, jak důležité je být si jich v každé z těchto rolí vědom. Příště se v pokračování tohoto textu zaměřím na to, jak zachází terapie i mediace s účastí dětí na setkáních a na další rozdíly v práci systemického rodinného psychoterapeuta a rodinného facilitativního mediátora.

 

Zdroje:

Andersen, T. (2001). Reflexivní tým: dialog a metadialog v klinické praxi. Kontext, č. 7

Gjuričová, Š., Kubička, J. (2003). Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. Grada Publishing.

Jones, E. (1996). Terapie rodinných systémů. Konfrontace

Prochaska, J.O., Norcross, J.C.(1999), Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Grada

Strnad, V. Systemická terapie. In Vybíral, Z., Roubal, J. (2010), Současná psychoterapie. Portál.

Zatloukal, L. (2007). Postmoderní myšlení v poradenské praxi. Sociální práce, č. 3

Von Schlippe, A., Sweitzer, J. (2006).  Systemická terapie a poradenství. Cesta.

 

Číst 9062 krát Naposledy změněno pondělí, 02 září 2019 12:52
PhDr. Dana Vrabcová

mediátorka, facilitátora, psychoterapeutka, lektorka

Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Složila zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a akreditovanou mediátorkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR.

Práci s rodinami se věnovala od roku1987 jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v rodinných centrech. Od roku 2006 se zabývá řešení sporů pomocí rodinné mediace.

V současnosti se věnuje přímé práci s klienty jako psychoterapeutka, mediátorka a facilitátora případových konferencí. Působí jako lektorka výcviků mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů, komunikaci.

Komentáře   

#2619 emodynem 2020-05-21 03:33
cialis erection penis cheap cialis
http://cialisxtl.com/# liquid cialis
purchasing cialis on the internet: http://cialisxtl.com/# cialis erections
#2620 Jasonsib 2020-05-21 04:46
http://cialisxtl.com/# cialis samples request
generic cialis without prescription
low cost cialis daily use of cialis: http://cialisxtl.com/#
#2621 JosephPep 2020-05-21 05:07
review cc shop: https://shopsellcardsdumps.com
#2622 JamesBef 2020-05-21 05:27
do they sale viagra http://cialisxtl.com
buy viagra cheap usa
#2623 HerbertRoB 2020-05-21 05:49
http://cialisxtl.com/# canadian cialis
how to take cialis cialis going generic in 2019 in us: http://cialisxtl.com/# buy cialis
#2624 emodynem 2020-05-21 06:36
canadian cialis cialis
http://cialisxtl.com/# cialis and interaction with ibutinib
is generic cialis safe: http://cialisxtl.com/# cialis pills for sale
#2625 Jasonsib 2020-05-21 07:56
http://cialisxtl.com/# cialis prices 20mg
cost of cialis 20mg tablets
how often to take 10mg cialis price of cialis: http://cialisxtl.com/#
#2626 JamesBef 2020-05-21 08:27
when does cialis go generic http://cialisxtl.com
cheapest cialis in new zealand
#2627 Matthewscode 2020-05-21 08:37
Гидра — магазин моментальных покупок Hydra onion (она же магазин Гидра онион) — это самая популярная дарнет торговая площадка расположенная наипаче в тенета Tor. Магазин Гидра работает сообразно территории РФ, Беларусии, Украины..
Правильно как зайти на сайт гидра: https://gidra-ssylka.onion.sex/ помощью тор браузер с телефона андройд-айфон
Hydra onion — анонимная торговая в интеренете чтобы покупки моментальных товаров, готовыми закладками и по предзаказу во всех городах Российской Федирации. ... доставка по России Москва Санкт-Петербург Абакан Абинск Агидель Адлер Азнакаево Азов Аксай Алапаевск Алатырь Александров Александровское...
#2628 HerbertRoB 2020-05-21 09:14
http://cialisxtl.com/# viagra vs cialis
where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg cheapest cialis: http://cialisxtl.com/# cialis price
#2629 emodynem 2020-05-21 09:45
herbal replacement for viagra/cialis/levitra... cialis
http://cialisxtl.com/# cialis pills
real cialis online with paypal: http://cialisxtl.com/# tadalafil vs cialis
#2630 Brianwrori 2020-05-21 10:45
http://ulichniy-trenager.biz.ua
#2631 Jasonsib 2020-05-21 11:13
http://cialisxtl.com/# cialis without a doctor's prescription
fastest delivery of cialis buying online
purchasing cialis on the internet generic cialis available: http://cialisxtl.com/#
#2632 KarinInomy 2020-05-21 11:14
Wanna casual sex? My pussy is at your disposal! Find my profile with phone number here - https://cutt.us/milf2020 My nickname is Veronika2020

[url=https://cutt.us/kristaa ]http://skype.miss-bdsm.mcdir.ru/img/c2.jpg
#2633 JamesBef 2020-05-21 11:29
buy viagra toronto http://cialisxtl.com
buy cialis soft tabs
#2634 JryRig 2020-05-21 11:56
Hi! soft-zs.cz cialis to treat hypertensioncomprare cialis in inghilterra cheapest pharmacy to buy cialis cialis tac dung phumelhor helleva ou cialis buy cialis online vipps
#2635 HerbertRoB 2020-05-21 12:39
http://cialisxtl.com/# cialis 30 day sample
cialis online pharmacy cialis vidalista: http://cialisxtl.com/# 5 mg cialis coupon printable
#2636 emodynem 2020-05-21 12:51
cialis online pharmacy cialis online
http://cialisxtl.com/# cialis free trial
which is better - cialis or viagra: http://cialisxtl.com/# viagra or cialis
#2637 HaroldDiort 2020-05-21 12:59
красивые памятники на могилу: https://pamyatnik-spb.ru/catalog/pamyatniki_s_reznymi_tsvetami/ - каталог памятников фото и цены, памятник ангел цена
#2638 Jasonsib 2020-05-21 14:28
http://cialisxtl.com/# cialis coupons printable
what are the side effects of cialis
buy cialis online canadian 30ml liquid cialis: http://cialisxtl.com/#
#2639 JamesBef 2020-05-21 14:31
buy viagra amazon http://cialisxtl.com
buy levitra online in canada
#2640 JamesCem 2020-05-21 15:03
Накройте кровлю качелей черепицей. Стадия 3. 3-Ий стадия, равно как совершить садовые качель с бревна собственными ручками – производство сиденья. С Целью данного 3 железные трубки диаметр 2 см также протяженностью Семьдесят-80 см пригните около домиком 120°, уже после чего же сделаете основа сиденья, соединив кривые трубки со 3-мя железными полосами протяженностью приблизительно 1 м. Обшейте основа дощечками 2 х 3 см, заранее подвергнув обработке их нождачной грамотой. Закрепите их ко трубкам со поддержкой болтов протяженностью Сорок миллиметров также гаек, головки болтов затопите во древесине вровень. Пред торф статья: http://chernozem.dostavka.biz.ua/statji.html завинчиванием шурупов сделаете дыры. Их углубленность никак не обязана являться наиболее пятидесяти процентов длины шурупа. Вмонтируйте винт во проем, немного вмяете его. Вворачивайте шурупы со поддержкой отвертки. В период деятельность смотрите, для того чтобы шурупы были во точно отвесном состоянии.
#2641 PhillipAdoxy 2020-05-21 15:09
蝦皮商城

https://shopee.tw/ken668999
#2642 emodynem 2020-05-21 15:56
tiujana cialis order cialis here
http://cialisxtl.com/# cialis 30 day sample
daily use of cialis: http://cialisxtl.com/# cheapest cialis web prices
#2643 HerbertRoB 2020-05-21 16:04
http://cialisxtl.com/# cialis patent expiration
real cialis without a doctor prescription cialis erection penis: http://cialisxtl.com/# real cialis without a doctor's prescription
#2644 xattcnxb 2020-05-21 17:14
viagra prescription cost at cvs generic viagra cheap: https://genviagraget.com/ viagra als potenter mann cheapest viagra prices comments buy viagra cheap

http://wiki-intel.org/index.php?title=Viagra_Brands_86451267
http://vl-game.mojkgb.com/forum/index.php?topic=5809.0
#2645 JamesBef 2020-05-21 17:40
can cialis pills be split http://cialisxtl.com
buy black cialis
#2646 Robertkab 2020-05-21 18:01
Судная ночь 5 фильм 2020 смотреть онлайн в хорошем качестве hd 1080: https://hd1080film.ru/1021-sudnaja-noch-5-2020.html - Ловушка 1-2 сезон все серии подряд смотреть онлайн, Король Лев 2019 смотреть онлайн в хорошем качестве hd 1080
#2647 emodynem 2020-05-21 19:02
cialis pills buy cialis
http://cialisxtl.com/# how much does cialis cost at walmart
cialis headaches afterwards: http://cialisxtl.com/# $200 cialis coupon
#2648 HerbertRoB 2020-05-21 19:27
http://cialisxtl.com/# how long does 20mg cialis keep in system
real cialis online with paypal when will cialis go generic: http://cialisxtl.com/# low cost cialis
#2649 JamesBef 2020-05-21 20:38
where can i order cialis online http://cialisxtl.com
can you buy viagra qatar
#2650 Jasonsib 2020-05-21 20:56
http://cialisxtl.com/# cialis without a doctor's prescription
coupon for cialis by manufacturer
how much does cialis cost at walmart buy viagra cialis: http://cialisxtl.com/#
#2651 Angellabaf 2020-05-21 21:07
Just one dollar a month will not be reflected in your home budget, especially since you pay much more for the Internet and do not think about the costs, and your income will increase from month to month. You just need to program yourself to work for a long time in the digital business and remember that there are no freebies on the Internet. Money must be earned competently and honestly. To do this, there is a computer, the Internet and competent programmers - employers. On the Internet, 99.9% of all proposed projects for earnings are scams and hypes that are created by crooks and scammers. We are the 0.1% that people trust. We are not ashamed of our system! On the Internet, you will not find reviews from people who have been affected in our system. There are only a few paid fake experts who are trying to denigrate our company (although the STACROSS: https://stacross.com/?ref=Longo and SYNHROS: https://synhros.com/?ref=Longo_007 projects received the crown sign: https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=stacross.com from Yandex "a Site with a high degree of user engagement and loyalty")... These false experts advertise Scam banners on their websites, under the guise of alleged decency. This must be understood!

Do you want to become a financially independent person? Go to our system where you will be helped, prompted and taught. We are in touch around the clock. Welcome to the world of money!: https://stacross.com/?ref=Longo


http://www.moneyzoo.ru/wp-content/uploads/2019/05/14-750x500.jpg
дополнительный заработок: https://stacross.com/?ref=Longo
дополнительный заработок: https://stacross.com/?ref=Longo
режим работы в карантин: https://stacross.com/?ref=Longo
заработок сеть: https://stacross.com/?ref=Longo
удаленный работа: https://stacross.com/?ref=Longo
#2652 HerbertRoB 2020-05-21 21:25
http://cialisxtl.com/# generic cialis black 800mg
viagra vs cialis vs levitra cialis for peyronie: http://cialisxtl.com/# generic names for cialis and viagra
#2653 emodynem 2020-05-21 22:07
30 day cialis trial offer cialis
http://cialisxtl.com/# buy cialis
30 day cialis trial offer: http://cialisxtl.com/# buy viagra cialis
#2654 HerbertRoB 2020-05-21 23:21
http://cialisxtl.com/# switching from tamsulosin to cialis
what is cialis cialis discount card: http://cialisxtl.com/# cialis professional
#2655 JamesBef 2020-05-21 23:40
viagra buy south africa http://cialisxtl.com
buy cialis london
#2656 emodynem 2020-05-21 23:43
cialis daily buy generic cialis
http://cialisxtl.com/# real cialis without a doctor prescription
cost of cialis: http://cialisxtl.com/# low cost cialis
#2657 Jasonsib 2020-05-22 00:07
http://cialisxtl.com/# generic cialis at walgreens pharmacy
price of cialis
interactions for cialis does cialis make you bigger: http://cialisxtl.com/#
#2658 SteveCok 2020-05-22 00:42
https://ladadate.com/
buy girls and LSD
#2659 SteveCok 2020-05-22 00:53
https://ladadate.com/
sleva girls and LSD
#2660 Ralphbus 2020-05-22 01:04
https://ladadate.com/
sleva girl and heroine
#2661 HerbertRoB 2020-05-22 01:17
http://cialisxtl.com/# cialis cost
warnings for cialis the effects of cialis on women: http://cialisxtl.com/# the effects of cialis on women
#2662 emodynem 2020-05-22 01:20
cialis erections order cialis here
http://cialisxtl.com/# coupons for cialis
fastest delivery of cialis buying online: http://cialisxtl.com/# cialis going generic in 2019 in us
#2663 Briannug 2020-05-22 01:20
Our Drug Prices are 70% less than your local pharmacy

Our online pharmacy: http://tiny.cc/drugstore is the leader in delivering medications throughout the world.
Our goal is to provide medications at discount rates to everyone who is affected by expensive local prices.
Our company is a professionally managed distributor of generic drugs.
We provide high-quality service supplying drugs all over the world.
link ---> http://tiny.cc/drugstore
#2664 Ralphbus 2020-05-22 01:25
https://ladadate.com/
sleva girl and anasha
#2665 JamesBef 2020-05-22 02:45
order levitra no prescription http://cialisxtl.com
mail order cialis online
#2666 emodynem 2020-05-22 02:57
where to get cialis sample buy generic cialis
http://cialisxtl.com/# take cialis with or without food
what is cialis used for: http://cialisxtl.com/# how long does 20mg cialis keep in system
#2667 Michaelhah 2020-05-22 03:01
Howdy! reputable online pharmacy: http://rxpharmacy.ru.com/ trusted online pharmacy reviews
#2668 HerbertRoB 2020-05-22 03:12
http://cialisxtl.com/# fda warning list cialis
cialis online liquid cialis: http://cialisxtl.com/# side effects for cialis
#2669 Jasonsib 2020-05-22 03:23
http://cialisxtl.com/# warnings for cialis
how to take cialis
30 day cialis trial offer cialis maximum dosage: http://cialisxtl.com/#
#2670 emodynem 2020-05-22 04:34
canadien cialis cialis
http://cialisxtl.com/# best liquid cialis
cialis 200mg: http://cialisxtl.com/# canadian viagra cialis
#2671 HerbertRoB 2020-05-22 05:08
http://cialisxtl.com/# cialis patent expiration
cialis coupon viagra or cialis: http://cialisxtl.com/# side effects of cialis
#2672 JamesBef 2020-05-22 05:47
cialis buy online cheap http://cialisxtl.com
real viagra for sale
#2673 DanielVug 2020-05-22 05:59
райский веб сайт http://zarabotat-v-internete.biz/663-cpa-set-finaff.html
#2674 emodynem 2020-05-22 06:12
cialis dosages cialis
http://cialisxtl.com/# cialis free trial
cialis 20 mg best price: http://cialisxtl.com/# cialis coupon code
#2675 Jasonsib 2020-05-22 06:39
http://cialisxtl.com/# free cialis medication for providers
purchasing cialis on the internet
cialis lowest price cialis vidalista: http://cialisxtl.com/#
#2676 SteveCok 2020-05-22 07:02
https://aladin.kiev.ua

Телефон
+380930002726
Cannabis

Кетамин

https://aladin.kiev.ua
sale 30% проба
0.5 грамм доставка
#2677 HerbertRoB 2020-05-22 07:05
http://cialisxtl.com/# cialis vs viagra effectiveness
fda warning list cialis is cialis generic available: http://cialisxtl.com/# cialis pills
#2678 Ralphbus 2020-05-22 07:14
https://ladadate.com/
buy girls and LSD
#2679 emodynem 2020-05-22 07:51
generic cialis without prescription buy cialis online
http://cialisxtl.com/# taking l-citrulline and cialis together
how long does it take cialis to take effect: http://cialisxtl.com/# cialis 20 mg best price
#2680 Williamhieks 2020-05-22 08:45
【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小 蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/
#2681 JamesBef 2020-05-22 08:46
discount viagra or cialis http://cialisxtl.com
buy excel herbal viagra
#2682 HerbertRoB 2020-05-22 09:02
http://cialisxtl.com/# cialis or viagra
cialis for peyronie cialis coupons printable: http://cialisxtl.com/# canadian viagra cialis
#2683 emodynem 2020-05-22 09:29
cheap cialis cheap cialis
http://cialisxtl.com/# generic cialis coming out
30ml liquid cialis: http://cialisxtl.com/# safe alternatives to viagra and cialis
#2684 Edmundonus 2020-05-22 09:50
https://kalyan.in.ua/
г. Одесса (центр)

Адрес: Греческая площадь 1а,
магазин "КАЛЬЯН"
г. Одесса (поселок Котовского)
Methylphenidate

Кокаин

https://kalyan.in.ua/
sale 10% проба
0.5 грамм почтой
#2685 Edmundonus 2020-05-22 10:03
https://kalyan.in.ua/
г. Одесса (центр)

Адрес: Греческая площадь 1а,
магазин "КАЛЬЯН"
г. Одесса (поселок Котовского)
Crack

Ацетилированный опий

https://kalyan.in.ua/
sleva 20% пробник
10.0 кг почтой
#2686 HerbertRoB 2020-05-22 10:56
http://cialisxtl.com/# how long does it take cialis to take effect
the effects of cialis on women 30 mg cialis what happens: http://cialisxtl.com/# cialis discount card
#2687 Bernardphync 2020-05-22 11:02
https://kalyan.in.ua/
г. Одесса (центр)

Адрес: Греческая площадь 1а,
магазин "КАЛЬЯН"
г. Одесса (поселок Котовского)
Psilocin

Эфедрон

https://kalyan.in.ua/
sale 10% пробник
20 кг доставка
#2688 emodynem 2020-05-22 11:06
warnings for cialis order cialis here
http://cialisxtl.com/# cheap cialis
canadian viagra cialis: http://cialisxtl.com/# which is better - cialis or viagra
#2689 Davidpef 2020-05-22 11:15
바카라사이트바카라사이트: https://www.shamsbim.com/
#2690 JoshuaDet 2020-05-22 11:45
https://dontabak.com.ua/

Psilocin

Псилоцин

https://dontabak.com.ua/
sale 10% пробник
10.0 кг посылкой
#2691 JamesBef 2020-05-22 11:45
cheap viagra levitra cialis http://cialisxtl.com
order levitra
#2692 DavidFus 2020-05-22 11:47
https://dontabak.com.ua/

Cocaine

Марихуана

https://dontabak.com.ua/
sleva 5% проба
20 грамм почтой
#2693 RichardVag 2020-05-22 11:49
https://dontabak.com.ua/

Raw opium

Кетамин

https://dontabak.com.ua/
sleva 30% проба
20 кг посылкой
#2694 DanielFex 2020-05-22 11:51
https://dontabak.com.ua/

Cocaine

Кетамин

https://dontabak.com.ua/
sleva 5% проба
1.0 грамм курьером
#2695 AnthonyBreef 2020-05-22 11:56
https://dontabak.com.ua/

Ecstasy

ЛСД

https://dontabak.com.ua/
sleva 30% проба
10.0 кг курьером
#2696 Lavernefak 2020-05-22 11:57
multi-finanse.lublin.pl: http://multi-finanse.lublin.pl/
#2697 DavidFus 2020-05-22 11:58
https://dontabak.com.ua/

Marijuana

метамфетамин

https://dontabak.com.ua/
sale 5% пробник
1.0 кг курьером
#2698 DewayneNeigo 2020-05-22 11:59
https://dontabak.com.ua/

Pervitin

Метадон

https://dontabak.com.ua/
sale 10% проба
10.0 грамм доставка
#2699 DanielFex 2020-05-22 12:04
https://dontabak.com.ua/

Ketamine

ЛСД

https://dontabak.com.ua/
sleva 30% пробник
1.0 грамм посылкой
#2700 emodynem 2020-05-22 12:45
real cialis without a doctor prescription here
http://cialisxtl.com/# cialis canada
cialis prices 20mg: http://cialisxtl.com/# nose congested when taking cialis
#2701 HerbertRoB 2020-05-22 12:53
http://cialisxtl.com/# cialis without a doctor prescription
cost of cialis 20mg tablets lowest price cialis: http://cialisxtl.com/# cialis samples request
#2702 Jasonsib 2020-05-22 13:02
http://cialisxtl.com/# is generic cialis safe
low cost cialis
cialis patent expiration cost of cialis: http://cialisxtl.com/#
#2703 Julienne 2020-05-22 14:23
Superb, what a weblog it is! This weblog presents useful
facts to us, keep it up.

Alsoo visit my webpage :: probiotics for adults dosage: http://www.alpq.me/space.php?uid=1176&do=blog&id=1085
#2704 emodynem 2020-05-22 14:25
how much does cialis cost at walmart cheap cialis
http://cialisxtl.com/# generic names for cialis and viagra
generic cialis coming out: http://cialisxtl.com/# cialis reps
#2705 Keepvidpro986g 2020-05-22 14:31
Dear folks, just came across your blog and would like to share some useful software review resource which might be help, thanks!
The Best free online YouTubetomp3: https://youtubetomp3.tools/ tools.
New youtube converter: https://flvto.ch/de/ website.
The Best and stable video Downloader: https://keepvid.ch/en4/
New youtube to mp3: https://ytmp3.ch/ website
無料かつ強力 なオンラインYouTubeダウンローダー: https://youtubetomp3.jp/
Powerful and Fast Online YouTube Downloader: https://youtubetomp3.digital/
Vidus Youtube Downloader: https://youtubetomp3.today/.
#2706 JamesBef 2020-05-22 14:39
cialis soft pills http://cialisxtl.com
cheap cialis china
#2707 HerbertRoB 2020-05-22 14:50
http://cialisxtl.com/# generic cialis no doctor's prescription
cialis coupons 2019 cialis 30 day trial coupon: http://cialisxtl.com/# generic cialis tadalafil
#2708 gidrashop-Uniob 2020-05-22 15:08
Hydra зеркало

Гидра: https://gidrashop.com
#2709 ShirleyBlolf 2020-05-22 15:21
Protective face respirator FFP2, 5-ply. Retail and small wholesale. https://virussprotection.com/tproduct/165827994-620047250891-respiratormask-standard-kn95-ffp2-3pcs-5 This product is in stock in the USA. One respirator $ 2.5. Fast and free shipping throughout the United States.
#2710 emodynem 2020-05-22 16:06
cialis without a doctor prescription order cialis here
http://cialisxtl.com/# side effects of cialis
free cialis medication for providers: http://cialisxtl.com/# how long does it take cialis to take effect
#2711 Jasonsib 2020-05-22 16:06
http://cialisxtl.com/# cialis without doctor prescription
cialis 20 mg
cialis generic availability cialis 20mg price: http://cialisxtl.com/#
#2712 JamesBef 2020-05-22 17:36
best place to buy generic cialis http://cialisxtl.com
how to order viagra online from india
#2713 emodynem 2020-05-22 17:45
where to get cialis sample order cialis here
http://cialisxtl.com/# cost of cialis 20mg tablets
coupons for cialis: http://cialisxtl.com/# canadian viagra cialis
#2714 Jasonsib 2020-05-22 19:19
http://cialisxtl.com/# does viagra or cialis help with pe
cialis before and after
cialis prices cialis prices 20mg: http://cialisxtl.com/#
#2715 emodynem 2020-05-22 19:21
how long does 20mg cialis keep in system generic cialis
http://cialisxtl.com/# cialis daily
cheap cialis: http://cialisxtl.com/# online cialis
#2716 AndrewGreennlon 2020-05-22 20:35
In one Brazilian research study, 57 guys obtained either dental CBD or a placebo 90 minutes prior to they undertook a simulated speaking exam. The researchers found that a 300-mg dosage of CBD was actually the very most effective at considerably lowering anxiousness during the examination. The placebo, a 150-mg dosage of CBD, and a 600-mg dosage of CBD possessed little fruitless on stress and anxiety ().

https://couponrecords.com/online-promo-code-for-lazarus-naturals: https://couponrecords.com/online-promo-code-for-lazarus-naturals
#2717 JamesBef 2020-05-22 20:41
pink cialis pills http://cialisxtl.com
buy viagra online usa
#2718 emodynem 2020-05-22 20:57
5mg cialis generic cialis
http://cialisxtl.com/# the effects of cialis on women
cialis vs viagra: http://cialisxtl.com/# nose congested when taking cialis
#2719 MilanaLot 2020-05-22 21:17
https://i.ibb.co/pfJQYkT/medicine-1699631-1280.png: https://spravka.xyz/medspravka/027-u/

Why Was There a Gap in Your Employment?
#2720 Jasonweatt 2020-05-22 21:17
see this here free games download: http://free-games-download.falcoware.com/
#2721 emodynem 2020-05-22 22:31
nose congested when taking cialis buy here
http://cialisxtl.com/# canadien cialis
cialis lowest price 20mg: http://cialisxtl.com/# cialis lowest price 20mg
#2722 Jasonsib 2020-05-22 22:37
http://cialisxtl.com/# cialis headaches afterwards
cialis erections
cialis professional cialis coupon code: http://cialisxtl.com/#
#2723 JamesBef 2020-05-22 23:48
can cialis pills cut http://cialisxtl.com
cheapest levitra/uk
#2724 fjjjlebc 2020-05-23 00:06
best ugl cialis https://cialisk.com/# cialis prescription cialis pill tadalafil 100mg tablets
#2725 emodynem 2020-05-23 00:08
herbal replacement for viagra/cialis/levitra... buy here
http://cialisxtl.com/# generic cialis without prescription
cialis lowest price 20mg: http://cialisxtl.com/# take cialis with or without food
#2726 Michaelhah 2020-05-23 03:01
Hello there! cvs online pharmacy: http://rxpharmacy.ru.com/ legit online pharmacy
#2727 dsbbyxzy 2020-05-23 03:39
https://sdxzcewacz.blogspot.com/2020/05/httpjansangharsh_17.html
http://new.lgso.org.uk/groups/free-airport-city-hack-and-cheats
http://community.opiabonny.com/groups/new-method-multi-strike-poker-hack-and-cheats
https://www.femaji.com/groups/free-captain-oil-hack-and-cheats
http://villageview.co.za/groups/working-age-of-kingdoms-civilization-hack-and-cheats
http://americanpreppersnetwork.net/groups/free-heroes-of-light-hack-and-cheats
https://womensnet.org.za/groups/new-method-cave-escape-hack-and-cheats
http://oganizepouchanjeayiti.com/groups/free-soccer-logo-kids-quiz-guess-the-football-heros-hack-and-cheats
https://dieselsettings.com/groups/new-method-mercenaries-saga2-hack-and-cheats
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/100-working-tank-battle-north-africa-hack-and-cheats
https://projfutr.org/community/groups/free-zombie-and-trucks-hack-and-cheats
#2728 Jamesbup 2020-05-23 05:21
Знаете ли вы?
Иногда для поддержки экономики деньги «разбрасывают с вертолёта».
Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
«Бикини» для лица помогает китаянкам уберечь кожу от медуз и загара.
Андрогинный псевдоним не спас автора от расшифровки.
Жену Генриха VIII на суде защищал посол Священной Римской империи.


0PB8hX: http://0pb8hx.com/
#2729 Robinhox 2020-05-23 11:10
Hi! online pharmacy programs: http://pharmacyreth.com/ klonopin online pharmacy reputable canadian online pharmacy
#2730 Katrice 2020-05-23 12:14
Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring?
I miss yohr super writings. Past several posts are just a liftle
bit out of track! come on!

Feell free to surf to my wbsite :: wiseessays website reviews: http://film.ixlas.az/user/KenWarby6358/
#2731 Doloreslurry 2020-05-23 12:23
https://i.ibb.co/ncrNQRx/smurf-2049765-1920.jpg: https://bolnichniylist.com/

When you are old, what do you think children will ask you to tell stories about?
#2732 Squamsstosque 2020-05-23 12:41
Пожалуйста! восстановление пин кода карты сбербанка: https://meinbilligkredit.top/vosstanovlenie_pin_koda_karty_sberbanka.php, взять потребительский кредит на авто: https://meinbilligkredit.top/vziat_potrebitelskii_kredit_na_avto.php. (*22) магическая Божественная нить — защитное поле, созданное жрецом Жизни, носит подобное название. кредит наличными нижний новгород онлайн заявка: https://meinbilligkredit.top/kredit_nalichnymi_nizhnii_novgorod_onlain_zaiavka.php, Чёрт, чёрт, чёрт! кредит 24 онлайн: https://meinbilligkredit.top/kredit_24_onlain.php, кредиты под поручителя: https://meinbilligkredit.top/kredity_pod_poruchitelia.php. Боль уверила, что Джерри пока была жива, когда она обнаружила себя распростертой на земле, а затем медведь снова атаковал.
#2733 Anymnnog 2020-05-23 13:10
female viagra buy viagra
https://sildenafilprof.com viagra substitute
buy viagra sildenafil: https://sildenafilprof.com viagra without a doctor prescription walmart
#2734 PrianEmump 2020-05-23 13:42
Our Drug Prices are 70% less than your local pharmacy

Our online pharmacy: http://tiny.cc/drugstore is the leader in delivering medications throughout the world.
Our goal is to provide medications at discount rates to everyone who is affected by expensive local prices.
Our company is a professionally managed distributor of generic drugs.
We provide high-quality service supplying drugs all over the world.
link ---> http://tiny.cc/drugstore
#2735 milahafab 2020-05-23 14:07
эротический массаж в королеве на дому: https://happyend24.ru или г королёв интим массаж: https://happyend24.ru

https://happyend24.ru
#2736 SteveSonia 2020-05-23 14:15
https://sildenafilprof.com viagra without a doctor prescription walmart
generic viagra india 100mg buy viagra: https://sildenafilprof.com viagra pill
#2737 Jeffreydon 2020-05-23 14:15
https://sildenafilprof.com revatio vs viagra
generic viagra viagra without a doctor prescription: https://sildenafilprof.com best price 100mg generic viagra
#2738 ScottFek 2020-05-23 14:27
how much does viagra cost: https://sildenafilprof.com female viagra
#2739 viagra generic 2020-05-23 17:02
causes of ed
viagra: http://viagraboomer.com viagra and alcoholic drinks search
viagra without a doctor prescription - viagra for the aged
viagra 5mg dosage occupation
#2740 SteveSonia 2020-05-23 19:10
https://sildenafilprof.com over counter viagra walgreens
viagra for sale buy viagra: https://sildenafilprof.com viagra without doctor prescription
#2741 Jeffreydon 2020-05-23 19:16
https://sildenafilprof.com pfizer viagra coupons from pfizer
how does viagra work cheap viagra: https://sildenafilprof.com generic viagra available in usa
#2742 Davidmuh 2020-05-23 19:24
Hi there! canadian pharmacy on line: http://pharmacyonline.ru.com/ trust pharmacy canadian no predcription online pharmacy
#2743 Anymnnog 2020-05-23 19:25
natural viagra generic viagra
https://sildenafilprof.com viagra substitute over counter
viagra erection sildenafil: https://sildenafilprof.com viagra on line
#2744 ScottFek 2020-05-23 19:41
generic viagra prices: https://sildenafilprof.com real viagra without a doctor prescription
#2745 SteveSonia 2020-05-24 00:00
https://sildenafilprof.com viagra coupon
herbal viagra sildenafil: https://sildenafilprof.com cheapest viagra
#2746 Jeffreydon 2020-05-24 00:07
https://sildenafilprof.com generic viagra without subscription walmart
viagra vs cialis vs levitra generic viagra: https://sildenafilprof.com viagra alternatives
#2747 ScottFek 2020-05-24 00:49
viagra problem: https://sildenafilprof.com viagra without a doctor prescription walmart
#2748 Sarahtaf 2020-05-24 00:54
Urgent loans in the USA. 5 minutes approval in https://maybeloan.com. Fast, easy, safe and secure. Online. - Need $1,000-$5,000 and more fast? - Yes. Bad credit OK. Instant approval. Online 24/7 Customer Service. Get Started now!
#2749 andronHaccary 2020-05-24 00:57
Hello. And Bye.
vfhmzyrfHaccary
#2750 RobertAnalf 2020-05-24 01:05
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
Crack

Кетамин

https://kalyan.in.ua/
sleva 5% проба
20 грамм посылкой
#2751 Aaronweefs 2020-05-24 01:09
https://aladin.kiev.ua/
https://aladin.kiev.ua/
https://aladin.kiev.ua/
Meth

Эфедрин


sleva 5% пробник
0.5 грамм почтой
#2752 Scottapobe 2020-05-24 01:13
https://dontabak.com.ua/

Ephedron

Метадон

https://dontabak.com.ua/
sale 5% проба
0.5 кг почтой
#2753 RobertAnalf 2020-05-24 01:18
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
Buprenorphine

Опий-сырец

https://kalyan.in.ua/
sale 10% проба
20 кг доставка
#2754 GeorgeStulp 2020-05-24 01:23
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
Methylphenidate

Метамфетамин

https://kalyan.in.ua/
sleva 30% пробник
0.5 грамм доставка
#2755 Anymnnog 2020-05-24 01:24
viagra side effects buy sildenafil online
https://sildenafilprof.com sildenafil citrate generic viagra 100mg
canadian pharmacy viagra buy viagra: https://sildenafilprof.com viagra on line
#2756 Matthewlah 2020-05-24 01:24
https://aladin.kiev.ua/
https://aladin.kiev.ua/
https://aladin.kiev.ua/
Crack

Ацетилированный опий


sleva 20% пробник
0.5 грамм доставка
#2757 Antoniagoate 2020-05-24 01:27
https://dontabak.com.ua/

LSD

Первитин

https://dontabak.com.ua/
sale 20% пробник
0.5 кг посылкой
#2758 Scottapobe 2020-05-24 01:28
https://dontabak.com.ua/

Acetylated opium

Метадон

https://dontabak.com.ua/
sale 30% пробник
10.0 грамм доставка
#2759 Lancecug 2020-05-24 01:36
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
morphine

Кетамин

https://kalyan.in.ua/
sleva 5% пробник
20 грамм посылкой
#2760 RussellWooxy 2020-05-24 01:41
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
https://kalyan.in.ua/
morphine

Эфедрин

https://kalyan.in.ua/
sale 20% пробник
20 кг посылкой
#2761 hydra2020-Uniob 2020-05-24 03:26
https://hydra2020.cn - Гидра зеркало
#2762 Jeffreydon 2020-05-24 05:33
https://sildenafilprof.com canadian viagra
generic viagra without subscription walmart cheap viagra: https://sildenafilprof.com when will generic viagra be available
#2763 ScottFek 2020-05-24 06:31
sildenafil 20 mg vs viagra: https://sildenafilprof.com women viagra
#2764 franciscohv69 2020-05-24 06:35
Hot teen pics
http://japanesesexclub.relayblog.com/?miya

big dick xxx porn enama porn video amiture porn for free sigma and omega flash porn game free porn tubes british wives
#2765 nickfumeca 2020-05-24 06:58
proxy device network: https://alfazon.ru/forum/user/161265/

proxy turkey web: http://freedom.teamforum.ru/viewtopic.php?f=28&t=9273

прокси для телеграм 2020 русские прокси

прокси адреса бесплатно: http://sysadmins.mykazan.ru/profile.php?id=182739
что делает прокси сервер центр: http://518jiepai.info/home.php?mod=space&uid=320831

яндекс proxy error: http://kubanregion.com/boards/topic/684/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB


http://www.schluessel-herrin.com/forum/member.php?u=67570


прокси франции для касперского
!@#$%
#2766 Anymnnog 2020-05-24 07:10
viagra dosage buy sildenafil online
https://sildenafilprof.com viagra on line
generic viagra available in usa viagra: https://sildenafilprof.com viagra prescriptions over internet
#2767 JesseVaT 2020-05-24 08:47
Hello. Good Adult
http://sambadur.net/
http://schpiliwili.xyz/
http://adulthome.love/
https://murzilka.top/
http://orgazmus.top/
http://pornostars.xyz/
http://pornoarchive.xyz/
http://housegirls.org/
http://centralsiteweb.com/
http://zhenshen.top/
https://sexsputnic.top/
http://vulgargirls.top/
http://bestgirls.website/
http://prettywhores.info/
http://youngplus.art/
http://womensworld.pro/
http://femalebeauty.site/
http://charminggirls.pro/
https://adultcartoons.club/
https://girlsonline.info/
#2768 Jeffreydon 2020-05-24 10:46
https://sildenafilprof.com over the counter viagra
when will viagra become generic buy viagra: https://sildenafilprof.com cost of viagra
#2769 SteveSonia 2020-05-24 10:50
https://sildenafilprof.com viagra boner
viagra on line buy sildenafil online: https://sildenafilprof.com viagra 100mg
#2770 ScottFek 2020-05-24 11:18
natural viagra alternatives that work: https://sildenafilprof.com when to take viagra
#2771 Anymnnog 2020-05-24 12:36
viagra prices viagra
https://sildenafilprof.com best price 100mg generic viagra
viagra vs cialis vs levitra cost of viagra 100mg walmart: https://sildenafilprof.com viagra coupons from pfizer
#2772 Jeffreydon 2020-05-24 16:10
https://sildenafilprof.com cialis vs viagra
how long for viagra to take effect viagra: https://sildenafilprof.com natural viagra alternatives that work
#2773 ScottFek 2020-05-24 17:18
generic viagra prices: https://sildenafilprof.com 100 mg viagra lowest price
#2774 SteveSonia 2020-05-24 17:21
https://sildenafilprof.com viagra coupons
buy viagra buy sildenafil online: https://sildenafilprof.com viagra canada
#2775 Anymnnog 2020-05-24 17:24
cost of viagra 100mg walmart buy viagra
https://sildenafilprof.com viagra erection
female viagra viagra without a doctor prescription: https://sildenafilprof.com canadian pharmacy viagra
#2776 KarinInomy 2020-05-24 17:33
Looking for hook up with a stranger! Ready for any experiments! - https://cutt.us/milf2020 My nickname is Lidia

[url=https://cutt.us/home2019 ]http://skype.miss-bdsm.mcdir.ru/img/5.jpg
#2777 VernonMup 2020-05-24 17:55
Barnett stands by johnson. She says he did not have any intentions of raping her, nor did she tell anyone else. She hopes that John Doe gets justice, and if he does get justice, she will use that experience to educate others not to do what he did to her. John Doe has been placed into protective custody.
카지노사이트: https://www.uzgitwebtasarim.com/
더킹카지노: https://www.shamsbim.com/

The drum thursday june 25th was a bit like being out to lunch with some of those big boys when they all came in, i guess i should have stayed behind to take my nap, but no problem with that, we had one beer and i was eating another, when i noticed the woman on the street walking towards me she had her hair in a ponytail, and was holding the arm of another man, i'm glad i went the other way, we exchanged some pleasantries and walked away, after awhile we came into the apartment complex, it wasn't too late to go and grab a beer, as i stood there looking at her with the beer in my hand she had her head down watching me, when i looked back up she was holding a bottle of lager, and i was pretty sure that she was drinking it, I don't remember exactly, but it was around 9, her mouth fell open and she drank it, she was pretty much gushing all over the front of the apartment, but she looked really happy with her little beer, so i just sat next to her and drank it, this ended up being one of the most memorable nights i've had here, I mean, i know there are a few beers on tap and i can't even say i'm going to regret this, if my friend wants to come visit, i wouldn't let him come, that's a serious issue there in NYC.. I didn't feel alone when i was there, and i certainly wouldn't expect anyone to, my apartment was one of the main hubs for hip hop music and artists like Young Chop, Jay-Z, Jay-Z Jr. etc.. so if you are looking to get in on something that is popular and interesting but is on tap or are wondering if there is another place or something like that nearby, give this guy a call and he'll tell you what's up, I can't get enough of his music!
#2778 3aplus63mah 2020-05-24 18:53
тали ручные взрывобезопасные: https://3aplus63.ru/tali/

Созданная нами предприятие Новочеркасск - сегодня это ведущий поставщик
промышленного оборудования.
Можно купить в Каменск-Уральскийнемало решений для такелажного и подъемного, промышленного и складского, а также весового и гидравлического промышленного оборудования, в том числе тали ручные рычажные,тали ручные червячные передвижные взрывобезопасные,домкраты гидравлические телескопические,канаты для лебедок mtm,балки концевые подвесные,тележки гидравлические с электропередвижением,тележки для балок подвесных концевых холостые,весы крановые электронные.
Мы являемся производителем непростых решений для индустриального парка оборудования.
Мы высококлассная организация по выпуску промышленного оснащения с более чем 6-летним навыком работы.
Интернет магазин грузоподъемного парка оборудования выходит за пределы интернет-реализации и товаров по дисконтной цене, наша фирма может оказать консультации и дополнительно предоставить специализированные услуги на заказ.
На вебсайте мы стремимся предоставить нашим клиентам "универсальный он-лайн магазин" в пользу всех ваших надобностей в промышленном и складском оборудование. Мы стремимся предоставить особо высококонкурентные стоимость товаров в индустрии, оптимизируя при этом превосходнейшее обслуживание покупателей.
#2779 gidra-Uniob 2020-05-24 21:08
Hydra
#2780 ManuelDub 2020-05-24 21:28
Hello. And Bye.
#2781 Davidabimi 2020-05-24 21:29
Hello. And Bye.
#2782 Anymnnog 2020-05-24 21:31
viagra coupons 75% off viagra
https://sildenafilprof.com viagra coupon
generic viagra prices buy viagra online: https://sildenafilprof.com canadian pharmacy viagra
#2783 Jeffreydon 2020-05-24 22:23
https://sildenafilprof.com viagra help
canada viagra sildenafil: https://sildenafilprof.com viagra for men
#2784 PrianEmump 2020-05-24 22:35
Our Drug Prices are 70% less than your local pharmacy

Our online pharmacy: http://tiny.cc/drugstore is the leader in delivering medications throughout the world.
Our goal is to provide medications at discount rates to everyone who is affected by expensive local prices.
Our company is a professionally managed distributor of generic drugs.
We provide high-quality service supplying drugs all over the world.
link ---> http://tiny.cc/drugstore
#2785 ScottFek 2020-05-24 23:22
viagra pills: https://sildenafilprof.com 100mg viagra without a doctor prescription
#2786 SteveSonia 2020-05-24 23:54
https://sildenafilprof.com viagra substitute over counter
viagra help generic viagra available: https://sildenafilprof.com how long does viagra last
#2787 riklimowwa 2020-05-25 00:40
Ижектор и форсунки. Как промыть. uzo.matrixplus.ru: http://uzo.matrixplus.ru. Подробности на сайте: химия для ультразвуковой очистки.: http://uzo.matrixplus.ru Все жидкости для УЗО. Товар сертифицирован. Отправка в любой регион от 5-ти литровой канистры. Узнайте промыть ультразвуковую очистку и промывку инжектора: http://uzo.matrixplus.ru. Тестирование форсунок.
#2788 Anymnnog 2020-05-25 01:36
levitra vs viagra viagra for sale
https://sildenafilprof.com generic viagra without subscription walmart
cost of viagra 100mg cheap viagra: https://sildenafilprof.com what is viagra
#2789 BrianKen 2020-05-25 02:08
what is the best place to buy generic viagra online buy viagra safely online where can i buy generic viagra in india
#2790 DavidGeort 2020-05-25 03:04
Hi! ed pills cheap: http://erectiledysfunctionpills-365.com/ ed pills cheap
#2791 Jeffreydon 2020-05-25 04:35
https://sildenafilprof.com viagra samples
viagra coupons 75% off sildenafil: https://sildenafilprof.com sildenafil citrate generic viagra 100mg
#2792 ScottFek 2020-05-25 05:18
what helps viagra work better: https://sildenafilprof.com how long does viagra last
#2793 Anymnnog 2020-05-25 05:42
buy viagra buy sildenafil online
https://sildenafilprof.com viagra on line no prec
how long does it take for viagra to work buy sildenafil online: https://sildenafilprof.com viagra boner
#2794 SteveSonia 2020-05-25 06:26
https://sildenafilprof.com generic viagra available
cost of viagra buy sildenafil online: https://sildenafilprof.com revatio vs viagra
#2795 Maude 2020-05-25 07:07
Hi, I do think your blo may be having browser compatibility problems.

Whenever I look at your bloog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E.,
it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!
Aside from that, wonderful site!

My homepage top 10 forex robots 2015 (Gina: http://kontinent.gorod47.ru/user/EllisMatamoros0/)
#2796 PeterSoarf 2020-05-25 11:28
упражнения увеличение члена Об этой неясной пока до конца практике я узнал от читателя, который служил во флоте во Вьетнаме : Увеличение члена https://big-penis.com.ru/7.html -Метод Тибета Метод увеличение полового члена Тибетских монахов
#2797 Williamjoids 2020-05-25 11:31
Howdy! online prescription drugs: http://canadianonlinepharmacyhq.com/ mail order prescriptions from canada canada prescriptions
#2798 VernonMup 2020-05-25 12:20
Betting agency worker staged his robbery police say occurred at about 7:40 a.m. in the 3700 block of West Ogden Avenue.

A police SWAT team arrested the worker after they arrested the two people believed to be involved. Both worked for a sports betting agency, while one was a manager at Kroll/Mack, according to the news release.

Police do not believe the suspect is connected with the previous robbery. They are asking anyone with information to contact the Chicago Police.

The investigation is ongoing and there is no information available at this time about possible motives.Twitter @JohnGRober
카지노사이트: https://www.shamsbim.com/
온라인카지노: https://www.thesilkwrap.com/

Experimental space plane takes flight – The British-led Space Agency has successfully taken a deep-space plane into space for the first time.

'Spaceship of light' takes flying next month

The historic flight took place after two weeks in space on July 8, 2017. This was the first time a British Space Agency mission has flown in space since it was launched in 2012. The space agency's first flight took place last November 2016. The space vehicle was launched from the UK's Royal Orbital Force, based at RAF Brize Norton. The space plane is flying at a height of 24,750ft in a 5km arc from a UK drone research site named Skylab.

The space plane takes a very close approach to the Sun. With the speed of light, the plane is able to stay almost perfectly still on the surface of the Sun. This means that it is able to capture the same amount of light for a period of time as the Earth does at the same time.

On board the space plane are the mission scientists from the UK's UK space agency the UK Space Agency for the study of celestial and solar phenomena. The experiment was co-led by former Director of the Space Sciences Centre at University College London (UCL) Richard Moore and former director of the Department of Physics at the University of Sheffield Dr Chris Wood.

The space plane includes a huge payload on board. It is also believed to have a nuclear engine for a future space travel. It will be capable of launching a space plane, launching solar sail-like structures and flying into low Earth orbit.
#2799 Anymnnog 2020-05-25 13:01
trial samples of viagra viagra
https://sildenafilprof.com viagra cost per pill
over the counter viagra side effects for viagra: https://sildenafilprof.com generic viagra india 100mg
#2800 Jeffreydon 2020-05-25 14:02
https://sildenafilprof.com generic viagra india 100mg
side effects of viagra buy viagra: https://sildenafilprof.com pfizer viagra coupons from pfizer

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit