Akreditace rodinného/systemického terapeuta

Smyslem akreditací je vytvořit seznam rodinných/systemických terapeutů, kteří mají odpovídající pregraduální vzdělání, dlouhodobý výcvik v rodinné/systemické terapii a pravidelnou supervizi. Akreditovaný terapeut je současně i členem SOFT (přihláška ke členství a dalsí informace zde). Splnění uvedených podmínek je předpokladem, že v případě indikace či potřeby rodinné terapie klienti získají kvalitní službu.

Pregraduální podmínky

Absolvent fakult humanitního či sociálního směru nebo medicíny.

Výcvik v rodinné/systemické terapii

Předpokladem pro absolvování výcviku v rodinné terapii je pracovní zkušenost z oblasti psychosociálních služeb, pomáhajících profesí a v oblasti duševního zdraví. Výcvik trvá nejméně 4 roky a obsahuje nejméně 500 hodin výuky a 100 hodin supervize. Je akreditován odbornou radou SOFT. Výcvik musí obsahovat tyto součásti:

Teoretická studia

 • Teorie individuálního vývoje a životního cyklu rodiny
 • Formy rodinného života a různých sociálních systémů
 • Obecná psychopatologie
 • Směry a školy psychoterapie
 • Teorie změny
 • Směry rodinné terapie a jejich aplikace v různých resortech

Výzkum

 • Empirické podklady pro rodinnou terapii
 • Porozumění výzkumné metodologii

Etické aspekty

Rozvoj terapeutických dovedností

Klinická zkušenost a supervize

Nácvik dovedností v klinické situaci, živě supervidovaná praxe, pozorování a diskuse nad případy, přímá a nepřímá supervize.

Osobní rozvoj

Významnou součástí každého psychoterapeutického výcviku je podpora osobního růsta terapeuta tak, aby byl schopen uvědomit si a zvládnout svá osobní témata, motivace a aktuální osobní situace, které do procesu terapie vstupují. Cílem je rozvoj sebereflexe pro výběr profese rodinného terapeuta a reflexe této profese v rámci terapeutického procesu.

Možné formy:

 • vlastní individuální terapie
 • práce ve výcvikové skupině
 • reflexe původní a současné rodiny (genogramy, mapy, hraní rolí atd.)
 • supervize

Supervize

Supervize jako přímá součást výcviku (viz odstavec Výcvik v rodinné/systemické terapii)

Supervize samostatně vedených případů po skončení základního výcviku až do splnění potřebných 100 hodin supervize. Je žádoucí, aby adept absolvoval supervizi alespoň u dvou supervizorů. Minimálně 70% této supervize je vedeno jedním supervizorem rodinné a systemické terapie, uznaným odbornou radou SOFT. Pokud druhý supervizor není akreditovaným supervizorem SOFT, je třeba, aby žadatel o akreditaci rodinného terapeuta požádal odbornou radu SOFT o uznání supervizí od tohoto supervizora. Na závěr supervize vydá každý supervizor zprávu o počtu supervidovaných hodin s hodnocením supervidovaného a s doporučením buď na ukončení tréninkové supervize a nebo návrhem dalšího vzdělávání adepta. Ve sporných případech rozhodne odborná rada.

Požadavky na etiku práce rodinného terapeuta

Přečtěte si pozorně Etický kodex SOFTu, souhlas s jeho dodržováním je součástí žádosti o akreditaci.

Žádost o akreditaci

Žádost o akreditaci můžete vyplnit na této stránce.