Etický kodex SOFTu

V souladu s etickým kodexem Evropské asociace rodinných terapeutů - EFTA

Tímto etickým kodexem jsou vázáni všichni členové Společnosti pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT).  Etický kodex se týká vztahu členů ke klientům, studentům, supervidovaným a ke kolegům. Týká se také povinností členů SOFTu vůči  nárokům a požadavkům jejich profese.

Etický kodex  zavazuje rodinného terapeuta celoživotně k etickému jednání.

Každý  člen SOFTu souhlasí  s tím, že bude jednat dle platného etického kodexu a že přijme všechna rozhodnutí, která jsou v souladu s etickým kodexem SOFTu.

1. Zodpovědnost vůči klientům

Terapeut používá své dovednosti a znalosti ve prospěch klientů.

Terapeut si musí být vědom  své ovlivňující pozice ve vztahu s klienty . Je povinen nezneužít jejich důvěru ve svůj osobní prospěch.

Terapeutický vztah je důvěrný, bez ohledu na to, zda se týká jednotlivce, páru, či rodiny. Terapeut je vázán mlčenlivostí.

V případě ublížení na zdraví, nebo rizika ublížení na zdraví, musí být mlčenlivost podřízena ohlašovací povinnosti dle zákonů České republiky.

Terapeut je povinen předvídat možný vliv svého  fyzického a psychického zdraví na svoji schopnost poskytovat profesionální služby.

Všechny výzkumy, které zahrnují klienty, musí být dělány s ohledem na etické důsledky pro všechny zúčastněné strany.

2.  Zodpovědnost vůči studentům a supervidovaným

Supervizoři si musí být vědomi toho, že mohou mít  vliv na studenty a supervidované a musí respektovat supervizní vztah. Supervizor nesmí žádným způsobem porušovat mlčenlivost a zneužívat důvěru supervidovaných.

3. Zodpovědnost vůči kolegům

Terapeut by  měl usilovat o plodnou a efektivní spolupráci se svými kolegy, obzvláště pokud jde  o blaho klientů či studentů.

Terapeut je povinen uznat přínos kolegů ve svém výzkumu a ctít jejich myšlenkové autorství, a to příslušnými citacemi.

4. Profesionální zodpovědnost

Terapeut je povinen maximalizovat užitek a minimalizovat škody. Případy, které spadají mimo oblast jeho  kompetence,  je povinen předat  příslušným kolegům.

Terapeut se má soustavně vzdělávat v současným trendech a nových objevech v oblasti  výzkumu

a praxe  rodinné terapie. Pokud je to možné, účastní se vzdělávacích aktivit.

5. Porušení etického kodexu

V případě, že příslušná profesionální organizace nebo soud zjistí, že došlo k vážnému porušení etického kodexu, ať už jednotlivcem, nebo institucí, může SOFT navrhnout vyloučení daného člena  ze SOFTu.