Nováková Markéta, Hajná Dana: Podporujeme "Cochemský model"? Co na to odborná společnost pro rodinnou terapii SOFT?!

O autorovi
Author: Dipl.-Übers. Markéta Nováková, PhDr. Dana HajnáWebsite: http://cochem.cz
Více...
Markéta Nováková je zakladatelkou spolku Cochem.cz, který usiluje o zavedení Cochemské praxe v ČR. Jak sama říká, spatřuje svou největší výhodu ve faktu, že nepatří k žádné z profesí v opatrovnickém řízení a nemá osobní zkušenost s rozvodem. Není tak zatížena každodenní rutinou výkonu oněch profesí nebo příslušností k jedné z nich, ani negativními zkušenostmi individuálního či systémového charakteru, což jí umožňuje orientovat se na hledání cesty namísto překážek a spojovat a koordinovat úsilí odborníků, kteří tuto změnu vítají a mají vůli se o ni aktivně zasadit. Dana Hajná je klinická psycholožka a rodinná terapeutka. Pracuje v Řevnicích (Praha západ). Podporuje Cochemský model.

Souhrn

Článek prezentuje základní principy tzv. Cochemského modelu. Jedná se o úspěšně fungující praxi a pomoc rodinám v rozvodové situaci. Hlavní kompetenci při tom mají nadále rodiče, jejichž odpovědnost je posilována legislativními úpravami a dostupnou odbornou pomocí.

Cochemský model je alternativní fungující praxe, která existuje více než 20 let v Německu. Jedná se o interdisciplinární postup, který určuje průběh opatrovnického řízení. Je založený na spolupráci všech zúčastněných profesí (soudci, advokáti, OSPOD, poradny a mediátoři, soudní znalci-psychologové). Cílem této spolupráce je účinně pomoci rozvádějícím se rodičům, aby mohli znovu převzít rodičovskou zodpovědnost a znovu se naučili komunikovat. To vše je v zájmu dítěte, které je nadřazené partnerským neshodám rodičů. Nejlepší zájem dítěte je jednotně definován a vykládán jako potřeba dítěte mít i po rozvodu nebo rozchodu rodičů plnohodnotný trvalý vztah s oběma rodiči v co možná nejvyváženějším poměru.

Stát (soudce, OSPOD, soudní znalci) nerozhoduje za rodiče, ale pomáhá jim, aby společně dospěli k vlastnímu společnému rozhodnutí a převzali zodpovědnost za své rodičovství. Stát pomáhá rodičům v těžké životní situaci a činí tak ne v roli autority, ale v roli průvodce a podporovatele.

Cochemská praxe ja postavena na včasné intervenci a průběh opatrovnického řízení je zajištěn standardizovanými časovými lhůtami. Nejpozději do 14 dnů od podání žádosti o rozvod musí proběhnout první soudní jednání, kterého se účastní oba rodiče (příp. i jejich právní zástupci) a OSPOD. Ještě před samotným soudním jednáním navštíví oba rodiče zástupce OSPODu a snaží se jim pomoci dospět k dohodě o porozvodové péči. OSPOD aktivně pomáhá rodičům a za to je zbaven povinnosti vyhotovovat posudky (pracuje více v terénu než na úřadě).

Povinná mediace / poradenská péče je jedním z klíčových nástrojů Cochemské praxe, jak přimět rodiče ke komunikaci a vypracování dohody. Většina rodičů není schopna dohodnout se o budoucnosti své rozdělené rodiny a při tom potřebuje tuto dohodu uskutečnit. Pokud při prvním soudním jednání nepředloží dohodu, kterou by soud potvrdil a uvedl v platnost, pak ještě ve stejný den odchází rodiče za doprovodu OSPOD do poradny, kde se podrobí intenzivní poradenské péči (2-3x týdně po dobu max. 3 měsíců). Sezení jsou nejprve zvlášť pro matku a zvlášť pro otce, posléze společná a jejich cílem je naučit rodiče znovu spolu komunikovat a vypracovat vzájemně akceptovatelnou dohodu o porozvodové péči o jejich společné děti. Poradna je nezávislá na soudu, určuje délku potřebné péče o rodiče a disponuje poradci, kteří jsou školeni na práci s lidmi, kteří spolupráci odmítají.

Dojde-li jedním z rodičů k odmítnutí doporučení poradenské péče, soud to charakterizuje jako odmítnutí jeho rodičovské zodpovědnosti a takový rodič dává v sázku svěření dítěte do své výchovy (střídavá péče nebo jiná forma dohodnuté péče).

Při některých vyhrocených sporech poradna nabízí pomoc pro dítě tzv. "doprovázený kontakt". V praxi to znamená, že při kontaktu s jedním z rodičů nebo při předávání dítěte mezi rodiči je toto dítě doprovázeno odborným sociálním pracovníkem, který dohlíží na jeho bezpečí a jeho rodičům pomáhá lépe zvládat tyto pro ně velmi těžké situace tak, aby dítě bylo vystaveno co nejmenšímu stresu a psychické zátěži. Doprovázeného kontaktu se využívá zejména v těchto situacích: rodiče spolu nejsou zatím schopni komunikovat, existuje podezření na účelnou manipulaci dítěte jedním z rodičů, dítě bylo od jednoho z rodičů delší dobu odloučeno, dítě samo vyjádří obavy z kontaktu s druhým rodičem, dítě je vystaveno stresu s ohledem na neloyalitu jednoho z rodičů, podezření na zanedbávání péče nebo sexuální zneužívání. O "doprovázený kontakt" může požádat kdokoliv z rodičů, OSPOD nebo advokát.

Obvykle nejpozději do 3 měsíců od prvního soudního jednání proběhne druhé soudní jednání. V 80% případů předloží rodiče společně vypracovanou dohodu, kterou soud potvrdí a opatrovnické řízení končí. Rodiče mají nadále možnost kdykoliv se obrátit na poradnu, kterou již znají a která jim pomohla.

Jakoby ze struktury vypadly role advokátů a soudních znalců. Jejich úloha resp. změna ve výkonu jejich profese v souvislosti s opatrovnickým řízením je zásadní. Advokáti byli nejčastěji obviňováni z vyostřování rodičovského konfliktu a z malé vůle přispět k rozumnému řešení z důvodu finanční motivace při vleklých sporech. V rámci Cochemské praxe se advokáti zavázali ke dvěma důležitým věcem:

  • Písemné podání k soudu vyhotovuje pouze advokát rodiče, který žádost o rozvod podává a omezuje se v něm pouze na věcný popis situace. Advokáti účastnící se soudních řízení o svěření dítěte do výchovy a o styku s dětmi respektují dohodu, že nebudou sledovat ani realizovat žádné konfliktní strategie.

  • Advokáti přijali zavedení paušálního honoráře za opatrovnické řízení. Výměnou za to získali významné zjednodušení své práce.

Podobný závazek přijali soudní znalci - psychologové. Odpadla jim povinnost vypracovávání znaleckého posudku, za to však aktivně pracují s rodiči ve vyhrocených sporech (poté co práce v poradně byla neúspěšná) nebo sporech s nějakým nestandardním prvkem (podezření na zneužívání nebo domácí násilí apod.). Soudní znalec se snaží ve spolupráci s rodiči najít vhodné řešení, do terapie může zapojit také děti, s ohledem na jejich věk a pokud je to žádoucí. Terapie má od počátku jasně stanovený cíl, uspořádat život po rozvodu tak, aby byl přijatelný pro všechny dotčené. Zájem dětí zůstává prioritou a je nadřazen zájmům rodičů.

V České republice usiluje o zavedení Cochemského modelu do praxe spolek Cochem.cz, z.s. Formou dialogu se zástupci odborných profesí a organizacemi, které je sdružují, šíří osvětu o Cochemské praxi a zprostředkovává pozitivní dopad na výkon jednotlivých profesí při aplikaci principů této praxe v rámci opatrovnického řízení. Spolupráce se zákonodárci a příslušnými ministerstvy je nezbytná pro ukotvení této praxe v legislativě, tak aby byly zajištěny jednotné podmínky pro všechny rozvádějící se nebo rozcházející se rodiče. Ve vztahu k veřejnosti informuje Cochem.cz, z.s. o potřebné změně současného systému prostřednictvím své webové stránky www.cochem.cz a médií.

 

A jaký je postoj odborníků věnující se rodinné terapii? Přijali jsme současný stav, kdy v rozvodových řízeních má hlavní roli soud a OSPOD nebo mohou rodinní terapeuté nabídnout ucelený komplex vzdělávání a služeb pro podporu modelu jako je "Cochemský model"?